คำนำ

พจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์ภาษามือไทยนี้เป็นงานวิจัยหนึ่งในโครงการพัฒนาระบบการสื่อสารภาษามือไทยอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ให้ดำเนินการวิจัยตั้งแต่ เดือนธันวาคม 2553 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2555 เป็นเวลา 2 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาพจนานุกรมภาษามือไทยตามพื้นฐานธรรมชาติภาษามือไทย เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน มีจำนวนไม่ต่ำกว่า 2,000 ท่ามือ เพื่อเป็นฐานข้อมูลภาษาของระบบต้นแบบที่พัฒนาขึ้นในโครงการวิจัย พจนานุกรมเป็นเครื่องมือช่วยในการติดต่อสื่อสารระหว่างคนหูหนวกด้วยกันหรือระหว่างคนไทยทั่วไปกับคนหูหนวกในอนาคต อีกทั้งยังอาจเป็นเครื่องมือเรียนรู้ภาษามือไทยแก่คนทั่วไปหรือเป็นเครื่องมือเรียนรู้ภาษาไทยแก่คนหูหนวกเพื่อให้เกิดการสื่อสารกันได้จริงในสังคมไทยเพื่อให้ก้าวทันเทคโนโลยีการสื่อสารในสังคมโลกและเกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนในสังคมไทยอย่างแท้จริงต่อไป
Creative Commons License
พจนานุกรมภาษามือไทย by กสทช. is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Thailand License.