ช่วยเหลือ

คำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับรากศัพท์และสัญลักษณ์ในพจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์ภาษามือไทย
1. รากศัพท์ภาษามือ
รากศัพท์ในพจนานุกรมภาษามือไทยฉบับนี้ใช้ตามปทานุกรมภาษามือไทยฉบับปรับปรุงและแก้ไขเพิ่มเติม(ม่านฟ้า สุวรรณรัตน์ และ ชาร์ลส์ โอเว่น ไรลีย์, 2533: LXXI-LXXXVI) คำอธิบาย: รากศัพท์ เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้แทนท่ามือพื้นฐานซึ่งเป็นท่าที่ใช้ประกอบสร้างคำศัพท์ภาษามือ ได้แก่ ตำแหน่งการวางมือ ทิศทางการเคลื่อนไหวของมือ การหันฝ่ามือ และองค์ประกอบที่ไม่ใช้มือคือ สีหน้าและท่าทาง รากศัพท์จึงเปรียบเหมือนอักษรหรือหน่วยเสียง (ทางภาษาศาสตร์ก็คือหน่วยภาษามือ)ที่เป็นพื้นฐานของภาษามือที่ประกอบกันเพื่อสร้างคำหรือหน่วยภาษาที่ใหญ่ขึ้นเป็นคำ วลี ประโยค และข้อความในภาษามือไทย จำนวนรากศัพท์ทั้งสิ้น 96 รูป ดังต่อไปนี้
สัญลักษณ์แทนการเคลื่อนไหว
SYMBOLS FOR MOVEMENTS
การเคลื่อนไหวเป็นสิ่งสำคัญมากอย่างยิ่งต่อการให้ความหมายของภาษามือ ลูกศรและสัญลักษณ์ถูกใช้เพื่อเจาะจงเฉพาะการเคลื่อนไหว สำหรับแต่ละท่ามือได้ถูกจัดกลุ่มไว้ ณ ที่นี้โดยชนิดของการเคลื่อนไหวเพื่อช่วยในการเรียน กลุ่มแรกคือเหล่าท่ามือของจังหวะการเคลื่อนไหวขั้นพื้นฐาน กลุ่มที่สองคือเหล่าท่ามือซึ่งแสดงการเคลื่อนไหวที่ซ้ำ ๆ กัน กลุ่มที่สามคือเหล่าท่ามือซึ่งแสดงการเคลื่อนไหวที่มีการสั่น ขยับ และการหมุนปลายแขน กลุ่มที่สี่แสดงการงอนิ้วและการเปลี่ยนท่ามือ กลุ่มที่ห้าคือเหล่าท่ามือของการเคลื่อนไหวที่ใช้ท่ามือร่วมกันระหว่างการเคลื่อนไหวขั้นพื้นฐานกับการเคลื่อนไหวในแนวดิ่ง
Movement is critically important to meaning in sign languages; The arrows symbols used to precisely specify the movements for each sign are grouped here by type of movement to assist in learning. The first group are those of the Rhythms of basic movements.The second group are those which indicate Repeated movements. The third group are those which indicate Vibrating and nodding movements, and forearm rotation. The fourth group showFinger bending and changes of handshape. The fifth group are those of Combined hands; combined movements; and vertical views.
จังหวะของการเคลื่อนไหวขั้นพื้นฐาน
Rhythms of basic movements
1 ลูกศรธรรมดาแสดงถึงทิศทางและระยะทางของการเคลื่อนไหว
Simple arrows show the direction and approximate length of movement
Loading the video ...
   
Loading the video ...
   
Loading the video ...
   
Loading the video ...

2 การเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว
Rapid movement
Loading the video ...

3 การเคลื่อนไหวอย่างช้าๆ
Slow movement
Loading the video ...

4 การเคลื่อนไหวที่ช้ากว่าปกติมาก
Very slow movement, usually tense
Loading the video ...

5 การเคลื่อนไหวที่สิ้นสุดลงณ จุดใด จุดหนึ่งที่แน่นอน
Very slow movement, usually tense
Loading the video ...
   
Loading the video ...

6 การเคลื่อนที่จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งโดยก้าวสั้นๆ (เปรียบเทียบกับ 13 A)
Movement is from point to point by small steps, with a slight bounce (Contrast No. 13A)
Loading the video ...
   
Loading the video ...

7 A. การเคลื่อนไหวไปยังสถานที่สิ่งของหรือบุคคล
B. การเคลื่อนไหวที่บอกจุดเริ่มต้นและจุดหมายปลายทาง
Very slow movement, usually tense
Loading the video ...
   
Loading the video ...

8 การเคลื่อนไหวที่ที่เริ่มขึ้นอย่างช้าๆในทิศทางหนึ่งแล้วเปลี่ยนทิศทางทันที (ในตอนเริ่มต้นเป็นการเตรียมท่าหลัก)
Movement starts slowly in one direction, then suddenly changes direction. The beginning is a preparation or “windup” for the main movement
Loading the video ...
   
Loading the video ...

การเคลื่อนไหวที่ซ้ำ ๆ กัน
Repeated movements
9 การเคลื่อนที่ไปในทางเดียวหลาย ๆ ครั้ง (เปรียบเทียบกับ 16)
Unidirectional movements (contrast No.16)
Loading the video ...

10 การเคลื่อนไหวที่ไป-กลับหลาย ๆ ครั้ง
Bidirectional movements (contrast No.16)
Loading the video ...

11 การที่มือทั้งสองเคลื่อนสลับกันในทิศทางเดียวกัน (ซ้ายครั้ง ขวาครั้ง)
Alternating movements by the two hands, unidirectional movements
Loading the video ...

12 การที่มือทั้งสองเคลื่อนที่ไป-กลับหลายๆครั้งสลับกัน (ซ้ายไปข้างหน้า ขวามาข้างหลัง)
Alternating movements by the two hands, bidirectional movements
Loading the video ...

13 การเคลื่อนไหวที่ตามด้วยการหยุดสนิทต่อด้วยการเคลื่อนไหวครั้งที่สองแล้วหยุดแล้วเป็นการเคลื่อนไหวครั้งที่สาม ลูกศร 13B และ 13C เป็นการเคลื่อนไหวที่แต่ละครั้งเริ่มต้นที่จุดเดียวกัน
Movement followed by a clear pause, then a third movement. In(B) and (C), each movement begins at the same starting point
Loading the video ...
   
Loading the video ...
   
Loading the video ...

14 การเคลื่อนไหวตามลำดับที่แสดงไว้
Movement is the order shown
Loading the video ...
   
Loading the video ...

15 การหมุนข้อมือหรือส่วนของแขนระหว่างข้อศอกกับมือเป็นวงกลมหลายครั้ง (เป็นรูปใกล้เคียงวงกลมซึ่งง่ายที่สุดสำหรับที่กล้ามเนื้อจะสร้างขึ้นมาได้) (เปรียบเทียบกับ 1 และ 13B)
Repeated circling, pivoting from the wrist or elbow (the approximate circle which is easiest for the muscles to produce) (contrast No. 1& No. 13B)
Loading the video ...

การเคลื่อนไหวที่มีการสั่น การขยับ และการหมุนปลายแขน
ibrating and nodding movements, and forearm rotation
16 การเคลื่อนที่ไปสองทิศทางที่มีการสั่น (สั้นและเร็วมาก) (เปรียบเทียบกับ 10)
Bidirectional vibrating movements (small very quick movements) (contrast No. 10)
Loading the video ...

17 การสั่นสะเทือนในขณะที่กำลังเคลื่อนไหว (สั่นมือหรือสั่นปลายแขน)
Vibrating while moving along (vibration is nodding at the wrist, or forearm rotation)
Loading the video ...

18 การแตะเบาๆ หลายครั้ง
Repeated tapping contact
Loading the video ...

19 การหมุนปลายแขน
A. การหมุนครั้งเดียว
B. การหมุนไปมา
C. การหมุนแบบสั่นไปมา
(ไม่ใช่หมุนเป็นวงกลมแบบ 15)
Forearm rotation: A –simple motion; B –bidirectional; C –vibrating motion (This is not circling of type No.15)
Loading the video ...
   
Loading the video ...
   
Loading the video ...

การงอนิ้วและการเปลี่ยนท่ามือ
Finger bending and changes of handshape
20 การปิดปลายนิ้วมาแตะที่นิ้วหัวแม่มือ การงอนิ้วตรงโคนนิ้ว (ดู 33 ด้วย)
Fingers close to touch tips to thumb, bending at the base of the fingers (see also No.33)
Loading the video ...

21 การเคลื่อนไหวที่มีการปิดเข้าเล็กมาก นิ้วทุกนิ้วเกือบจะรวมเข้าด้วยกัน การกระพริบ
Very tiny closing movements, fingers almost together; twinkling
Loading the video ...

22 การเปิดนิ้วจากท่ามือนิ้วหัวแม่มือแตะปลายนิ้วมาเป็นท่ามือ (5) (ดู 34 ด้วย)
Fingers open from contact of tips with thumb to a (5) handshape (See also No.34)
Loading the video ...

23 การกระดิกนิ้ว การงอนิ้วหลาย ๆ ครั้ง ตรงโคนนิ้ว (เปรียบเทียบ 26)
Finger flapping, repeated bending at the base of the finger (contrast No.26)
Loading the video ...

24 ปลายนิ้วคลายออกจากใต้นิ้วหัวแม่มือ หมายถึงประกายไฟและกระแสไฟฟ้า
Finger tips escape from under the thumb; sparkling and electricity
Loading the video ...

25 การกระดิกนิ้วในลักษณะท่าเล่นเปียโน กรพิมพ์ดีด A. กระดิก 2 นิ้ว; B. กระดิก 5 นิ้ว
Piano-playing, typing A) two fingers; B) “5” hand
Loading the video ...
   
Loading the video ...

26 สัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงนิ้วที่กำลังกระดิกการงอโค้งตรงข้อนิ้วบนในขณะที่โคนนิ้วยังคงเหยียดตรง (เปรียบเทียบ 24)
This symbol indicates finger wiggling, curling of outer joints while the base of the finger remains straight (contrast No.24)
Loading the video ...

27 สัญลักษณ์นี้แสดงถึงสิ่งที่มีลักษณะละเอียดหรือเป็นผง โดยใช้นิ้วมือทั้งสี่ถูกับนิ้วหัวแม่มือหลาย ๆ ครั้ง (สัญลักษณ์ที่สองใช้นิ้วชี้ นิ้วกลางและ นิ้วหัวแม่มือเท่านั้น)
“Crumbling” movement; fingers rubbing repeatedly against the thumb (the second symbol can show just two fingers doing this)
Loading the video ...
   
Loading the video ...

28 การใช้นิ้วหัวแม่มือสัมผัสนิ้วอื่นครั้งหนึ่ง โดยเริ่มจากนิ้วก้อยจนถึงนิ้วชี้ (ปิดนิ้ว)
Fingers rub past the thumb once, from the little to the index finger (hand closing)
Loading the video ...

29 การใช้นิ้วหัวแม่มือสัมผัสนิ้วอื่นครั้งหนึ่งโดยเริ่มจากนิ้วก้อยจนถึงนิ้วชี้ (ปิดนิ้ว)
Fingers rub past the thumb once, from the index to the little finger (hand opening)
Loading the video ...

การเคลื่อนไหวที่ใช้ท่ามือร่วมกันระหว่างการเคลื่อนไหวขั้นพื้นฐานกับการเคลื่อนไหวในแนวดิ่ง
Combined hands; combined movements; and vertical views
30 การที่มือใดมือหนึ่งไม่เคลื่อนที่หรือไม่เคลื่อนที่สัมพันธ์กับอีกมือหนึ่งเมื่อสัญลักษณ์นี้ปรากฏในภาพที่มองในแนวดิ่งในแบบ 35 หมายความว่าไม่มีการเคลื่อนไหวในแนวนอน
A hand which does not move, or does not move relative to the other hand. In a vertical view of type 35, it means there is no horizontal motion.
Loading the video ...

31 การที่มือทั้งสองเคลื่อนไปด้วยกันในทิศทางที่แสดงไว้ ราวกับว่ามือทั้งสองเชื่อมติดกัน
A. มือทั้งสองไม่สัมผัสกัน
B. มือทั้งสองสัมผัสกัน
C. ไม่บอกว่ามือทั้งสองสัมผัสกันหรือไม่ใช้ในกรณีที่ภาพวาดแสดงตำแหน่งมือชัดเจนดีแล้ว
Two hands move, as if invisibly linked together, in the direction shown
A. Hands do not touch each other;
B. Hands touch each other;
C. Position of the hands is obvious
Loading the video ...
   
Loading the video ...
   
Loading the video ...
   
Loading the video ...

32 การเคลื่อนไหวลักษณะ 1-15 ร่วมกับ การเคลื่อนไหวลักษณะ 16-29 ดังตัวอย่าง
There are many combinations of the movement (Nos. 1 to 15) with hand-internal movement (Nos. 16 to 29). Here are some examples.
Loading the video ...
   
Loading the video ...
   
Loading the video ...
   
Loading the video ...
   
Loading the video ...

33 การเคลื่อนไหวที่เริ่มจากท่ากางนิ้วแล้ว จบลง โดยการขยุ้มปลายนิ้วทั้งหมดเข้าหากัน
หมายเหตุ ถ้าผลของการรวบนิ้วมือเข้ามาเป็นลักษณะการกำหมัด เติมวงกลมเส้นหนักเข้าไป
During motion in the direction of the arrow, fingertips close to touch the thumb
Remark: If the closure results in a fist, and a heavy circle.
Loading the video ...
   
Loading the video ...
   
Loading the video ...

34 การเคลื่อนไหวในทิศทางที่ลูกศรชี้จากท่าขยุ้มปลายนิ้วมือ เป็นการกางนิ้วทั้งหมดออก
หมายเหตุ ถ้าเป็นการเปิดเริ่มจากท่ากำหมัดเติมวงกลมเส้นหนักเข้าไป
During motion in the direction of the arrow, hand opens (from fingertips thumb contact)
Remark: If the opening begins from a fist, add a heavy circle
Loading the video ...
   
Loading the video ...
   
Loading the video ...
   
Loading the video ...ตารางลำดับรูปท่ามือ กข ของภาษามือไทย
TABLE OF HANDSHAPE ORDER -THE ABC’s OF TSL-TABLE OF HANDSHAPE ORDER
ตารางต่อไปนี้เป็นลำดับของรูปท่ามือและสัญลักษณ์ที่แสดงท่ามือเหล่านี้ ซึ่งเป็นสิ่งที่เราอาจเรียกว่า “พยัญชนะ” ของภาษามือไทย การเล่นคำด้วยวิธีง่าย ๆ ดังนี้มีประโยชน์ แต่ก็ไม่ถูกต้องหรือพอเหมาะพอดีไปเสียทั้งหมด ภาษามือไม่ใช่คำแปล “ที่ทำด้วยมือ” ของภาษาพูด รูปท่ามือก็แทนส่วนที่สะดวกที่สุด ด้วยท่ามือที่ทำขึ้นเพื่อจัดรวมคำศัพท์ภาษามือไว้ ถึงกระนั้นก็ตาม รูปท่ามือก็ไม่ได้เป็นส่วนที่สำคัญที่สุดของท่ามือทั้งในการแสดงออกหรือความหมาย ส่วนทั้งห้าของภาษามือ รูปท่ามือ ตำแหน่ง การเคลื่อนไหว การหันและประเภทกว้างๆ ของการกระทำที่ไม่ได้ใช้มือและทั้งสีหน้าที่เกิดขึ้นพร้อม ๆ กันไป รูปท่ามือบ่อยครั้งส่อแสดงหรือรวมการเคลื่อนไหวเข้าไปด้วย ดังนั้นจึงถูกใช้อย่างง่ายที่สุดในการจัดกลุ่มคำศัพท์โดยประเภทพื้นฐาน ลำดับท่ามือนั้นขึ้นอยู่กับรูปท่ามือที่เห็นและเข้าใจได้ง่าย โดยทั้งผู้ทำท่ามือท้องถิ่นและนักเรียนที่เพิ่งเริ่มเรียน ลำดับของประเภทของกลุ่มท่ามือของงานนี้จัดหัวข้อไว้ในหน้า 54 (pg LIV)
ภาพสัญลักษณ์หรือ “รากศัพท์พื้นฐาน” บ่อยครั้งที่จะถูกเปรียบเทียบกับรากศัพท์พื้นฐานของตัวอักษรจีนหรือญี่ปุ่นมากกว่าตัวอักษร ABC ของตัวอักษรโรมัน รากศัพท์พื้นฐานบนหัวกระดาษของทุก ๆ หน้าในปทานุกรมเล่มนี้แสดงถึงตำแหน่งที่เรียงลำดับในท่ามือของหน้าที่กล่าวถึงนั้น
The following chart of handshape order, and the symbols to represent to represent them, is what might be called the “alphabet” of the Thai Sign Language. Such a simple play on words is useful, but not entirely accurate nor adequate. Sign language are not “manual” versions of spoken language. Handshape does represent the most convenient aspect by which to organize a sign language vocabulary, yet handshape is not always the most important aspect of a sign, either in expression or meaning. The five aspects of sign language – handshape, location, motion, orientation, and the broad category of non-manuals and facials – occur simultaneously. Handshapes often imply or include motion, so are most easily used to group vocabulary by basic categories. An order based on handshape is accessible and intuitive to both the native signer and the beginning student. The order of sign group categories of this work are outlined on page 51 (pg LI).
The symbolic icons, or “radicals”, are more often compared to Chinese or Japanese character radicals than to the ABC’s of roman type scripts. The radicals across the top of every page in this Dictionary show the sequence position in which the signs of that page occur.
To better understand Thai Sign Language, and to gain the best use of this Dictionary, learn the following order of the basic handshapes. These are the ABC’s of TSL.
1 ออกจากและเข้ามาหาผู้ทำท่ามือ
Away from and towards the signer
Loading the video ...

2 ออกจากและเข้ามาหาผู้ทำท่ามือ
Away from and towards the signer
Loading the video ...

3 ออกจากและเข้ามาหาผู้ทำท่ามือ
Away from and towards the signer
Loading the video ...
   
Loading the video ...

4 พื้นผิว; การเคลื่อนในแนวราบของฝ่ามือไปทางขอบสันมือด้านนิ้วก้อย
Surfaces; moving in the plane of the hand towards the little finger edge of the hand
Loading the video ...

5 พื้นผิว; การเคลื่อนในแนวราบของฝ่ามือไปทางขอบสันมือด้านนิ้วหัวแม่มือ
Surfaces; moving in the plane of the hand towards the thumb edge of the hand
Loading the video ...

6 พื้นผิว; การเคลื่อนในแนวราบของฝ่ามือไปทางด้านล่างของฝ่ามือ (ข้อมือ)
Surfaces; moving in the plane of the hand towards the base (wrist edge) of the hand
Loading the video ...

7 พื้นผิว; การเคลื่อนที่ม้วนเป็นวงในแนวราบของฝ่ามือ; หมายถึงพื้นที่
Surfaces; circular movement in the plane of the hand; areas
Loading the video ...

8 การถูบนฝ่ามือ
Rubbing on the surface of the hand
Loading the video ...

9 การตัดหรือการสับบนสันมือ
Chopping or cutting, on the edge of the hand
Loading the video ...

10 ฝ่ามือราบแบน, ด้านฝ่ามือ
Flat hand, palm side
Loading the video ...

11 มือราบหมายถึงวัตถุ, หลังมือ
Flat hand as object, the back of hand
Loading the video ...

12 ฝ่ามือราบแบน, ด้านฝ่ามือ; การหันฝ่ามืออย่างเป็นกลาง
Flat hand, palm side: neutral orientation
Loading the video ...

13 ฝ่ามือราบแบน, ด้านฝ่ามือ; หมายถึงภาชนะและเอกสาร
Flat hand, palm side: containers and documents
Loading the video ...

14 มือแบนที่หมายถึงวัตถุ, หลังมือ
Flat hand as object, the back of the hand
Loading the video ...

15 มือแบนที่หมายถึงวัตถุ, หลังมือ: ตั้งตรง
Flat hand as object, the back of the hand: vertical
Loading the video ...

16 ฝ่ามือทั้งสองประกอบเป็นพื้นราบเดียวกัน
Palm sides of the two hands form one plane
Loading the video ...

17 หลังมือทั้งสองประกอบเป็นพื้นราบเดียวกัน
Back sides of the two hands form one plane
Loading the video ...

18 หลังมือทั้งสองประกอบเป็นมุมรูปหลังคา
Back sides of the two hands form angle like a roof
Loading the video ...

19 ด้านข้างฝ่ามือทั้งสองทำเป็นมุมคล้ายหนังสือที่กางออก
Palm sides of the two hands form an angle like a book
Loading the video ...

20 สองมือแตะกันทำมุมตรงปลายนิ้ว
The two hands form an angle touching at the fingertips
Loading the video ...

21 มือทั้งสองมือประกอบเป็นมุมที่สันหรือข้อมือ
The two hands form an angle at the heels or wrists
Loading the video ...

22 ข้อมือสองข้างชนกัน หักข้อมือออก โดยใช้อีกมือหนึ่งเป็นฐาน
Wrist is bent back at an angle, using the other hand as a base
Loading the video ...

23 ผลัก, ดันไปตามแนวนอนโดยใช้ท่ามือแบน
Flat hand pushing horizontally
Loading the video ...

24 กดลง, ดันลง โดยใช้ท่ามือแบน, ฝ่ามือคว่ำลง
Flat hand pushing down, palm down
Loading the video ...

25 ยก, ถือ, แบก โดยใช้ท่ามือแบน, ฝ่ามือหงายขึ้น
Flat hand carrying or lifting, palm up
Loading the video ...

26 ขนาดใหญ่; การเคลื่อนไหวมือไปทางด้านหลังมือ
Large size; moving towards the back of the hand
Loading the video ...

27 ขนาดเล็ก; การเคลื่อนไหวมือไปทางด้านฝ่ามือ
Small size; moving towards the palm of the hand
Loading the video ...

28 จำนวนมาก; เคลื่อนไหวมือขึ้นไปทางด้านหลังมือ
Large amount; moving up towards the back of the hand
Loading the video ...

29 จำนวนน้อย; เคลื่อนต่ำลงไปสู่ฝ่ามือ
Small amount; moving down towards the palm of the hand
Loading the video ...

30 ปริมาณ; มือแบนงอที่ข้อต่อระหว่างนิ้วกับฝ่ามือ
Quantities; flat hand bent at the joint of fingers with palm
Loading the video ...

31 ความหนา; นิ้วหัวแม่มืออยู่ห่างจากแนวระนาบของนิ้วอื่น ๆ ที่เรียงติดกัน
Thickness; distance thumb to the plane formed by fingers
Loading the video ...

32 หนามาก; นิ้วหัวแม่มืออยู่ห่างจากแนวระนาบของนิ้วอื่น ๆ ที่เรียงติดกัน
Very thick; distance thumb to the plane formed by fingers
Loading the video ...

33 ความยาวหรือความหนา; นิ้วหัวแม่มืออยู่ห่างจากนิ้วชี้
Length or thickness; distance thumb to Index finger
Loading the video ...

34 ยาวมากหรือหนามาก; นิ้วหัวแม่มืออยู่ห่างจากนิ้วชี้ของนิ้วอื่น ๆ ที่เรียงติดกัน
Very long or thick; distance thumb to Index finger
Loading the video ...

35 สั้นหรือบาง; เว้นระยะห่างระหว่างนิ้วหัวแม่มือกับนิ้วชี้
Short or thin; distance from the thumb to the Index finger
Loading the video ...

36 สั้นมากหรือบางมาก; นิ้วหัวแม่มืออยู่ห่างจากนิ้วชี้
Very short or thin; distance thumb to Index finger
Loading the video ...

37 การเปิดและการปิดนิ้ว โดยใช้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้
Opening and closing, thumb and index finger
Loading the video ...

38 การเปิดและการปิดนิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้ หมายถึงการเปิดที่กว้างมาก
Opening and closing, thumb and index finger, very wide opening
Loading the video ...

39 การเปิดและการปิดนิ้วโดยใช้นิ้วติดกัน,หมายถึงแสงตอนกลางวันและความมืด
Opening and closing, daylight and darkness, fingers together
Loading the video ...

40 การเปิดและการปิดนิ้วเข้ามาอยู่รวมกัน,หมายถึงกว้างมาก
Opening and closing, fingers together, very wide opening
Loading the video ...

41 การเปิดและการปิดนิ้วโดยใช้นิ้วแยกออกจากกัน; หมายถึงแสง, ฯลฯ
Opening and closing, fingers separated; lights, etc.
Loading the video ...

42 การเปิดและการปิดนิ้วแยกจากกัน; หมายถึงเน้น หนักหน่วง
Opening and closing, fingers separated; intensive
Loading the video ...

43 การเปิดและการปิดนิ้วโดยใช้นิ้วแยกออกจากกัน; หมายถึงตะเกียง, ฯลฯ
Opening and closing, fingers separated; lamps, etc.
Loading the video ...

44 การเปิดนิ้วขึ้นข้างบน; หมายถึงมากมายและดอกไม้ต่าง ๆ
Opening upwards, many and flowers
Loading the video ...

45 การเปิดนิ้วขึ้นข้างบน; หมายถึงต้นไม้และพืชต่าง ๆ
Opening upwards; trees and plants
Loading the video ...

46 บี้นิ้วระหว่างนิ้วหัวแม่มือและนิ้วอื่น ๆ
Crumbling between the soft pads of the thumb and fingers
Loading the video ...

47 ขยุ้มเบา ๆ ด้วยนิ้วหัวแม่มือและนิ้วอื่น ๆ ทั้งหมด
Gentle grasp, thumb and soft pads of all fingers
Loading the video ...

48 จับเบา ๆ ด้วยนิ้วหัวแม่มือและนิ้วอื่นอีกสองนิ้ว
Gentle grasp, thumb and soft pads of two fingers
Loading the video ...

49 จับเบา ๆ ด้วยนิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้
Gentle grasp, thumb and soft pads of Index fingers
Loading the video ...

50 จับเบา ๆ ด้วยนิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้ นิ้วที่เหลือกางออก
Gentle grasp, thumb and Index finger, weak fingers extended
Loading the video ...

51 จับเบา ๆ ด้วยนิ้วหัวแม่มือและอุ้งนิ้วกลาง ทั้งนิ้วชี้และนิ้วที่อ่อนกว่าขยายกางออก
Gentle grasp, thumb and soft pads of middle finger, both index and weak fingers extended
Loading the video ...

52 รวบนิ้วชี้โดยให้นิ้วหัวแม่มืออยู่ข้างใน
Index-finger fist grasp, thumb inside Index
Loading the video ...

53 รวบนิ้วชี้โดยให้นิ้วหัวแม่มือแนบอยู่ด้านข้าง
Index-finger fist grasp, thumb on side of Index
Loading the video ...

54 กำหมัดโดยที่นิ้วหัวแม่มือแนบอยู่ด้านข้าง ฝ่ามือคว่ำลง
Fist grasp, thumb on the side palm down
Loading the video ...

55 การกำหมัด นิ้วหัวแม่มืออยู่รอบนิ้วอื่น ๆ
Fist grasp, the thumb surrounding the fingers
Loading the video ...

56 การดีดออกจากหมัด โดยดีดนิ้วกลางออก
Fist rejection, flicking middle finger outwards
Loading the video ...

57 เกี่ยว, เหนี่ยว โดยใช้นิ้วเดียวหรือทุกนิ้ว
Hooking grasp, one or all fingers
Loading the video ...

58 เส้นหรือทรงกลมที่มีส่วนโค้งน้อย นิ้วแยกออกจากกัน
Gentle curve or sphere, fingers separated
Loading the video ...

59 ของแข็งหรือรูปทรงกลมขนาดใหญ่; นิ้วแยกออกจากกัน
Large solid or sphere; fingers separated
Loading the video ...

60 ของแข็งขนาดใหญ่; นิ้วแยกออกจากกัน, ฝ่ามือคว่ำลง
Large solid; fingers separated, palm down
Loading the video ...

61 ของแข็งขนาดใหญ่; นิ้วแยกออกจากกัน, ฝ่ามือหงายขึ้น
Large solid; fingers separated, palm up
Loading the video ...

62 ของแข็งหรือรูปทรงกลมขนาดเล็ก; นิ้วแยกออกจากกัน
Small solid or sphere; fingers separated
Loading the video ...

63 ของแข็งหรือรูปทรงกลมขนาดเล็ก; นิ้วแยกออกจากกัน
Very tiny solid or sphere; fingers separated
Loading the video ...

64 ทรงกระบอก; นิ้วทั้งหมดรวมอยู่ด้วยกัน
Cylinder; fingers together
Loading the video ...

65 รวบนิ้วเข้าด้วยกัน ทำให้เป็นรูปทรงกระบอกเล็ก ๆ
Small cylinder; fingers together
Loading the video ...

66 นิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้ทำเป็นรูปวงกลมเล็ก นิ้วอื่นกางออก
The two hands form an angle touching at the Small ring; thumb and Index finger, weaker fingers out
Loading the video ...

67 วงแหวนเล็ก; นิ้วชี้ม้วนเข้ามาช้างในนิ้วแม่มือ
Tiny ring; Index curled inside of thumb
Loading the video ...

68 ห่วงที่คล้องกัน (สัญลักษณ์กีฬาโอลิมปิก)
Linked rings (Olympic sports symbol)
Loading the video ...

69 สิ่งของเล็ก ๆ; ปลายนิ้วหัวแม่มือแตะปลายนิ้วก้อย
Tiny things; tip of the little finger is touched by the thumb
Loading the video ...

70 นิ้วก้อยเหยียดตรง
Little finger extended
Loading the video ...

71 นิ้วก้อยและนิ้วชี้เหยียดตรง
Little and Index fingers extended
Loading the video ...

72 นิ้วก้อยและนิ้วหัวแม่มือกางออก
Little and Index fingers and thumb extended
Loading the video ...

73 นิ้วหัวแม่มือเหยียดตรง
Thumb extended
Loading the video ...

74 นิ้วหัวแม่มือและนิ้วก้อยกางออก
Thumb and little finger extended
Loading the video ...

75 นิ้วชี้เหยียดตรง
Index finger extended
Loading the video ...

76 นิ้วชี้ตั้งขึ้น; ท่ามือ “1” และท่ามือ “คน-1”
Index finger upright; the number 1 and person-1
Loading the video ...

77 นิ้วทั้งหมดตั้งขึ้น ท่ามือ “คน-5” รูปพหูพจน์ของท่ามือ “คน-1”
Fingers upright; person-5 as plural of person-1
Loading the video ...

78 นิ้วชี้และนิ้วกลางรวบติดกัน
Index and middle fingers together
Loading the video ...

79 นิ้วชี้และนิ้วกลางแยกออกจากกัน
Index and middle fingers separated
Loading the video ...

80 นิ้วชี้และนิ้วกลางแยกออกจากกันและตั้งขึ้น
Index and middle fingers separated, upright
Loading the video ...

81 “การดู” โดยอุ้งนิ้วชี้และนิ้วกลางหันเข้าหาผู้ทำท่ามือ
“Seeing,” two fingers palm in towards signer
Loading the video ...

82 “การมอง, การดุ” โดยการชี้นิ้วชี้และนิ้วกลางที่แยกออกจากกัน ฝ่ามือคว่ำลง
“Looking,” two fingers pointing, palm down
Loading the video ...

83 คนหลายคนมองและเฝ้าดู
Looking and watching, many people
Loading the video ...

84 ขา, การเดิน, การยืน, การนั่ง
Legs, walking, standing, sitting
Loading the video ...

85 “สาม” โดยใช้นิ้วชี้ นิ้วกลางและนิ้วหัวแม่มือกางออก
“Three,” Index and middle fingers and thumb extended
Loading the video ...

86 “สาม” โดยใช้นิ้วชี้ นิ้วกลางและนิ้วนางกางออก
“Three,” the three middle fingers extended
Loading the video ...

87 ลายเส้นขนาน โดยใช้นิ้วจำนวน 4,3,2 หรือ 5 นิ้ว
Parallel stripes; 4,3,2 or 5 fingers
Loading the video ...

88 กางมือแบบหลวม ๆ และเลื่อนไหล
Spread hand; loose masses and liquids
Loading the video ...

89 กางมือแบบไม่เกร็ง, หลวม ๆ นิ้วชี้ขึ้นข้างบน
Spread hand, loose; fingers pointing upwards
Loading the video ...

90 การนับ, คลายนิ้วออกไปทีละนิ้ว
Counting, releasing the fingers one at a time
Loading the video ...

91 เขาสัตว์โค้ง, ฟัน, หวี, ข่วน
Curved horns, teeth, combs, and scratching
Loading the video ...

92 นิ้วชี้งอ; ยาก, ลำบาก
Hooked Index; problem, difficult
Loading the video ...

93 นิ้วชี้และนิ้วกลางงอ; ยาก, ลำบาก
Hooked Index and middle; hard, difficult
Loading the video ...

94 นิ้วทั้งหมดงอ; ความลำบาก
Hooked all fingers; discomfort
Loading the video ...

95 การงอเกร็งนิ้ว โดยงอเกร็งที่นิ้วก้อยก่อนนิ้วอื่น หมายถึงอาการเจ็บปวด
Fingers curl strongly, little finger first; soreness
Loading the video ...

Creative Commons License
พจนานุกรมภาษามือไทย by กสทช. is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Thailand License.